Електронните уроци – основна част на електронното обучение

Динамиката в развитието на компютърните технологии и добрите възможности, които те предлагат, са предпоставка за широкото им използване и прилагането им в различни сфери на живота. Обучението не трябва да изостава в това отношение. Необходимо е то да следва новостите, за да може да подготвя кадри, готови да се справят с изискванията на новото време. В световен мащаб се наблюдава голям интерес към т. нар. електронно обучение. То използва различна форма на преподаване и тестване. Поставена е принципно нова стратегия за обучение, която е предпоставка за развитие на творческия заряд на новатори и творци.
Електронното обучение последователно и трайно ще навлезе в образованието, поради следните причини:
 бързото развитие на компютърните технологии в световен мащаб;
 добрите възможности за компютърно моделиране на обекти, процеси и явления;
 нарастващия интерес към този вид обучение;
 привлекателните и реалистични визуализации;
 възможност за спестяване на скъпо струваща техника и материали, необходими за упражнения върху темата.

Как възниква идеята за електронно представяне на учебен материал?
В процеса на обучение по ИТ се натрупват знания за начините на използването на компютърните технологии за различни цели. В часовете за упражнения на учениците се поставят реални задачи, в които практически да приложат наученото. По преценка на преподавателя се дават различни задания, включително и такива, които са свързани с изучаван материал в други учебни дисциплини. Поставя се творческа задача да се моделират различни обекти, процеси и явления с помощта на компютър, като се използват уменията, формирани в часовете по компютърни науки.
Идеята за компютърен модел е предпоставка за развитие на творческото въображение на участниците в реализацията на този модел. В повечето случаи това са екипи от учители и ученици, които работят почти равнопоставено в процеса на разработка. Тази равнопоставеност амбицира учениците за себеизява и развива техния творчески потенциал. А какво по-голямо удовлетворение за учителя от това да види своите възпитаници като идейни творчески личности. Генерират се идеи, идеите прерастват в модели, моделите се реализират…
Етапите при разработване на електронен урок най-общо могат да бъдат класифицирани по следния начин:
 Задаване на задача, свързана с моделиране на обект, процес или явление.
 Съставяне на идеен план за реализация.
 Определяне на обобщена тема – извършва се от учител специалист (географ, историк, физик и т.н.)
 Определяне вида на урока.
 Избор на учители и ученици, които ще реализират проекта.
 Обсъждане на темата, изясняване на детайлите, поставяне на акцент върху основните елементи в урока.
 Методическа разработка на урока.
 Създаване на подходящ дизайн.
 Избор на програмна среда за реализация на електронния урок.
 Компютърна разработка на урока.
 Изчистване на технически и фактологически грешки.
 Апробация на урока.
 След корекции, ако се налагат такива, се тества в учебни часове пред няколко класа.
 Последни подобрения и крайно оформление.
Видовете електронни уроци могат да бъдат класифицирани в следните направления:
За демонстрация на опит, онагледяване на процес (продължителност около 10 мин.) – дава възможности за визуално представяне на елемент от изучавания материал. Една такава демонстрация може да замени скъпо струваща техника и материали.
Урок за нови знания – синтезирано в няколко точки се показват новите основни елементи от урока.
Урок за упражнение – тук може да се приложи по-голямо творчество и да се предложат различни варианти за трактовка, да бъдат разгледани различни аспекти на изучаваното и извън задължителната програма. Самите ученици и учители могат да приложат творчество и да задълбочат разработката до желана степен.
Контрол на усвоявания материал – създават се тестове, чрез които да бъде проверена степента на усвоеност на материала.
Урок за дистанционно обучение (без наличие на учителска помощ).
Уроци за деца със специфични потребности.
Създаване на поредица уроци, изграждащи цяла тема.
Изработка на електронни курсове върху целия материал по дадена учебна дисциплина.
Прилагането на тестове дава възможност за осъществяване на диференциран подход при формирането на понятията и свойствата. Чрез подходящ инструментариум могат да се установят някои способности, специфични за формирането на научни понятия: бързо съотнасяне на новите знания към вече придобитите, сравнително правилно и бързо извършване на обобщения; способност на учениците самостоятелно да проверят знанията си. Един урок е напълно завършен ако съдържа и елемент, чрез който да бъде проверена степента на усвоеност на материала.
Такива елементи за самопроверка са тестовете. Правилното поставяне на тестовите въпроси, структурирането на различните варианти за отговор, както и начинът на поднасяне на теста са изключително важни елементи за качеството на електронния урок. При използуването на тестовете у учениците се възпитават нови качества – концентрация на мисълта, бързина на реакциите и др. Естествено е да се съчетават различни методи на диагностика и контрол, за да се получат по-разнообразни впечатления за цялостната подготовка на ученика и оценката да бъде по обективна.

Разработване на тест с Мoodle – Moodle е софтуерен пакет за разработване на интернет базирани образователни курсове и уеб – сайтове. Той е подходящ за всички видове онлайн курсове, както и като допълнение на обучението в реална учебна среда. Интерфейсът е прост и олекотен откъм технически детайли. Курсовете могат да бъдат категоризирани и търсени по различни критерии – една инсталация на Moodle може да поддържа хиляди курсове. Moodle е структуриран около идеята за курсовете като основна единица при електронното обучение. Когато един ученик влезе с
потребителския си профил в средата, първото нещо, което вижда е списък на курсовете, в които е записан.
Тестовете в Moodle се създават от учителите. Moodle позволява създаването на база данни от въпроси, които да се използват многократно в различни тестове. Те могат да се съхраняват в отделни категории и тези категории да бъдат публикувани, за да са достъпни за всеки курс на сайта. Тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценени повторно, ако въпросите бъдат променени. Въпросите в тестовете могат да бъдат от различен тип. Системата позволява формулирането на следните видове въпроси:
въпроси с няколко варианта за отговор, с един или повече верни отговори, от които ученикът трябва да избере
 въпроси, изискващи кратък отговор –дума или фраза
 въпроси за избор между вярно и грешно
 въпроси за откриване на двойки верни отговори
 въпроси с произволно разбъркани отговори
 въпроси, изискващи отговори с цифри
 въпроси, чиито отговори се съдържат в параграфи с текст
В тази връзка съм разработила платформа за обучение на учители /и друга за обучение на ученици/, която може да видите чрез следния линк:
http://www.gre-obuchenie.com/obuchenie/moodle/
Резултатите от обучението и резултатите от положения тест са следните:


“За” и “против” използването на електронни уроци в обучението
При разработката на електронни уроци, участниците имат свободата да покажат свои лични виждания, да реализират собствена идея, а това води до желание за участие и вътрешна мотивация. Каква по-голяма удовлетвореност от факта, че си създател на нещо ново и уникално, което е интересно и полезно за много хора.
Освен това, в електронните уроци се дава възможност да се моделират процеси и явления, които не могат да се наблюдават по друг начин. Учебният материал може да бъде поднесен достатъчно атрактивно, което да задържи вниманието на обучаващия. Електронните уроци могат да заменят скъпо струваща техника и материали, необходими за лабораторни упражнения по темата. Чрез учебен материал, поднесен в електронен вид могат да се развият положителни качества у ученика, а именно бързина на реакциите, добра степен на концентрация. Електронното обучение дава възможност за индивидуализация на обучението, както и възможност за самопроверка и самооценка чрез тестове.
Разбира се, наред с положителните страни, електронното обучение има и своите отрицателни.
Не винаги ученикът сам може да постигне желаната организираност и систематизираност при обучението си. Намалена е връзката учител – ученик. Не трябва да се пренебрегва и факта, че мониторът изморява очите повече, отколкото четенето от хартиен носител. Не всички училища и не всеки ученик имат равни възможности за използване на компютърна техника и Интернет.
Отчитайки положителните и отрицателните страни, мисля, че съчетавайки добрата методика на преподаване с атрактивните възможности за компютърно моделиране и визуализиране могат да се създадат условия за по-качествено обучение. Неотменната роля на учителя, като главен двигател в процеса на обучение, ще се запази. Учебното съдържание, поднесено в електронен вид, освен че дава добри възможности за онагледяване и възприемане, може да постави и редица предизвикателства пред учениците, подсилващи интереса им към науките.
Заключение
Дългогодишна практика в ПГРЕ “Г.С.Раковски”-гр. Бургас е да се използват достиженията на техниката за образователни цели. На базата на сегашния ни опит в близко бъдеще бихме могли да изградим система, включваща уроци, категоризирани според: възрастова група (клас), предмет, раздел, тематична насоченост. Може да се създадат цялостни разработки на учебния материал по много учебни дисциплини, изучавани в училище. За да бъдат използваеми в най-добра степен, е удобно да бъде създадена и система за тестване, включваща база от тестове за проверка на знанията.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *