130 учители и директори на училища ще посетят БСУ по проект РЕАК

 

130 учители и директори на училища ще посетят БСУ по проект РЕАК

Целта на събитието е  участницитe да се запознаят с дейностите и постиженията по проекта „Промотиране на европейска идентичност и формиране на ключови компетентности“, както и да се включат в еднодневното обучение на тема „Иновативни методи за повишаване на качеството на преподаване чрез използване на информационни и на комуникационни технологии”. Информационният ден се провежда на 25 април 2017 година. Ще присъстват 130 учители, директори на училища и служители, работещи в сферата на образованието.
Проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ по НИД и МС и координатор на проекта, ще представи на присъстващите изпълнението на дейностите и реализирането на двата интелектуални продукта, а именно: създаването на Ръководство за използване на платформата Мудъл в обучението и интегрирането на онлайн приложения в обучителния процес, както и създаването на онлайн платформа и обучителен курс в нея за провеждането на работно ателие, състояло се от 3 до 7 април 2017 г. в БСУ. Това обучение доразвива създадената професионална мрежа на учителите от България, Италия, Испания, Ирландия и Великобритания, участващи в проекта, която има за цел въвеждането на иновативни подходи и практики в обучението.
Предвиждат се презентации, свързани с новите подходи „обърната класна стая” и „смесено обучение”, както и демонстрации за практическото използване на интернет-ориентираните приложения Quizizz, Kahoot и LearningApps. Участниците ще имат възможност да се включат активно в дейности за интерактивно обучение, които тези приложения предлагат, както и да се убедят в предимствата в използването на информационните технологии за въвеждането на иновативни подходи в обучението.
Основните цели на проекта РЕАК са да съдейства за модернизирането на образователната система, подобряването на качеството на преподаване, предоставяйки на учителите възможности за професионално развитие чрез използване на ИКТ, както и подобряването на профила на преподавателската професия посредством развиването на базисни и интердисциплинарни умения чрез използването на иновативни подходи в обучението.
Форумът ще се проведе от от 16.00 до 18.30 ч.в зала 208 на БСУ и ще бъде открит  от  Ректора проф. дпн Галя Христозова.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *