COMPARATIVE & SUPERLATIVE ADJECTIVES in English - Lesson with use of ICT

Posted in Uncategorized | Leave a comment

España-Geografía, paisaje y cultura - География и климат на Испания - урок с ИКТ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Мобилност в Leeds Beckett University

От 26 февруари до 2 март 2018 г. се проведе третата мобилност по проекта PEAK (Насърчаване на европейската идентичност и развитие на ключови компетентности).

Благодарение на проект PEAK, финансиран от Европейския съюз в рамките на Еразъм плюс проекти – KA2, около 40 преподаватели и учители от различни европейски страни се събраха в Лийдс Бекет University за да споделят образователни и учебни практики за подобряване на уменията по „Европейско гражданство“ на своите студенти и ученици чрез ИТ инструменти.

Пътуването започна преди повече от две години с първата мобилност в Кордоба (Андалусия) и продължи с втората учителска среща в Бургас (България). Както и двете предишни мобилности, това също беше възможност участниците да се обучават, сравняват и допринасят за реализацията на интелектуалните продукти, предвидени в проекта. По-специално тази мобилност беше посветена на:

  • задълбочаването на компетентностите относно обърнатата класна стая, методологически подход, който замества традиционния подход, за да включи в активно обучение повече студенти
  • използването на платформата за дизайн на обучение като средство за създаване на единици и образователни сценарии
  • изготвянето на интердисциплинарни образователни и образователни сценарии за културата, историята и европейското гражданство, които ще допълнят един от интелектуалните резултати на проекта

Тази мобилност също ни позволи да опознаем културата и околността. Освен града и университета в Лийдс цялата група посети красивият град Йорк с богато историческо минало.

Многобройните партньори по проекта скоро ще се срещнат в Торино за най-новата мобилност и последното събитие по проекта.

За повече подробности за проекта: https://www.erasmuspeak.com/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

МОЯТ ЕРАЗЪМ +

  С колоквиум на тема „Моят Еразъм+“ три бургаски училища представиха съвместно своите постижения в реализирането на проекти по Европейската програма.  Профилирана гимназия за романски езици “Г. С. Раковски”,  Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров” и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ обединиха усилията си за издигане значимостта на европейската образователна общност. Представянето на опита на всяко от училищата даде възможност за обмен на добри практики и гласност на резултатите от тяхната работа.

Инициативата е посветена на българското председателство на ЕС и поставя на фокус културното наследство и младите хора. Бургаските училища представиха споделеното си разбиране за запазването на нещо толкова важно за всички нас – българската културна идентичност и ролята на българското училище да образова и възпитава, съизмервайки постиженията си с цяла Европа.

Всички представени проекти носят позитивен заряд за всички участници в процеса на образованието и са катализатор за развитие на ключови компетентности като владеене на чужди езици, дигитални умения, умения за учене, социална и гражданска отговорност, културна осъзнатост и творчество.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My Erasmus+ day

This is the presentation of PEAK project on “May Erasmus+ day”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A lesson in French with use of ICT tools

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I 10 prodotti italiani piu` conosciuti nel mondo, Използването на нови технологии в процеса на обучение създава голям интерес у учениците!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A lesson of informatics with the use of QUIZ - PEAK experimentation

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Електронните уроци – основна част на електронното обучение

Динамиката в развитието на компютърните технологии и добрите възможности, които те предлагат, са предпоставка за широкото им използване и прилагането им в различни сфери на живота. Обучението не трябва да изостава в това отношение. Необходимо е то да следва новостите, за да може да подготвя кадри, готови да се справят с изискванията на новото време. В световен мащаб се наблюдава голям интерес към т. нар. електронно обучение. То използва различна форма на преподаване и тестване. Поставена е принципно нова стратегия за обучение, която е предпоставка за развитие на творческия заряд на новатори и творци.
Електронното обучение последователно и трайно ще навлезе в образованието, поради следните причини:
 бързото развитие на компютърните технологии в световен мащаб;
 добрите възможности за компютърно моделиране на обекти, процеси и явления;
 нарастващия интерес към този вид обучение;
 привлекателните и реалистични визуализации;
 възможност за спестяване на скъпо струваща техника и материали, необходими за упражнения върху темата.

Как възниква идеята за електронно представяне на учебен материал?
В процеса на обучение по ИТ се натрупват знания за начините на използването на компютърните технологии за различни цели. В часовете за упражнения на учениците се поставят реални задачи, в които практически да приложат наученото. По преценка на преподавателя се дават различни задания, включително и такива, които са свързани с изучаван материал в други учебни дисциплини. Поставя се творческа задача да се моделират различни обекти, процеси и явления с помощта на компютър, като се използват уменията, формирани в часовете по компютърни науки.
Идеята за компютърен модел е предпоставка за развитие на творческото въображение на участниците в реализацията на този модел. В повечето случаи това са екипи от учители и ученици, които работят почти равнопоставено в процеса на разработка. Тази равнопоставеност амбицира учениците за себеизява и развива техния творчески потенциал. А какво по-голямо удовлетворение за учителя от това да види своите възпитаници като идейни творчески личности. Генерират се идеи, идеите прерастват в модели, моделите се реализират…
Етапите при разработване на електронен урок най-общо могат да бъдат класифицирани по следния начин:
 Задаване на задача, свързана с моделиране на обект, процес или явление.
 Съставяне на идеен план за реализация.
 Определяне на обобщена тема – извършва се от учител специалист (географ, историк, физик и т.н.)
 Определяне вида на урока.
 Избор на учители и ученици, които ще реализират проекта.
 Обсъждане на темата, изясняване на детайлите, поставяне на акцент върху основните елементи в урока.
 Методическа разработка на урока.
 Създаване на подходящ дизайн.
 Избор на програмна среда за реализация на електронния урок.
 Компютърна разработка на урока.
 Изчистване на технически и фактологически грешки.
 Апробация на урока.
 След корекции, ако се налагат такива, се тества в учебни часове пред няколко класа.
 Последни подобрения и крайно оформление.
Видовете електронни уроци могат да бъдат класифицирани в следните направления:
За демонстрация на опит, онагледяване на процес (продължителност около 10 мин.) – дава възможности за визуално представяне на елемент от изучавания материал. Една такава демонстрация може да замени скъпо струваща техника и материали.
Урок за нови знания – синтезирано в няколко точки се показват новите основни елементи от урока.
Урок за упражнение – тук може да се приложи по-голямо творчество и да се предложат различни варианти за трактовка, да бъдат разгледани различни аспекти на изучаваното и извън задължителната програма. Самите ученици и учители могат да приложат творчество и да задълбочат разработката до желана степен.
Контрол на усвоявания материал – създават се тестове, чрез които да бъде проверена степента на усвоеност на материала.
Урок за дистанционно обучение (без наличие на учителска помощ).
Уроци за деца със специфични потребности.
Създаване на поредица уроци, изграждащи цяла тема.
Изработка на електронни курсове върху целия материал по дадена учебна дисциплина.
Прилагането на тестове дава възможност за осъществяване на диференциран подход при формирането на понятията и свойствата. Чрез подходящ инструментариум могат да се установят някои способности, специфични за формирането на научни понятия: бързо съотнасяне на новите знания към вече придобитите, сравнително правилно и бързо извършване на обобщения; способност на учениците самостоятелно да проверят знанията си. Един урок е напълно завършен ако съдържа и елемент, чрез който да бъде проверена степента на усвоеност на материала.
Такива елементи за самопроверка са тестовете. Правилното поставяне на тестовите въпроси, структурирането на различните варианти за отговор, както и начинът на поднасяне на теста са изключително важни елементи за качеството на електронния урок. При използуването на тестовете у учениците се възпитават нови качества – концентрация на мисълта, бързина на реакциите и др. Естествено е да се съчетават различни методи на диагностика и контрол, за да се получат по-разнообразни впечатления за цялостната подготовка на ученика и оценката да бъде по обективна.

Разработване на тест с Мoodle – Moodle е софтуерен пакет за разработване на интернет базирани образователни курсове и уеб – сайтове. Той е подходящ за всички видове онлайн курсове, както и като допълнение на обучението в реална учебна среда. Интерфейсът е прост и олекотен откъм технически детайли. Курсовете могат да бъдат категоризирани и търсени по различни критерии – една инсталация на Moodle може да поддържа хиляди курсове. Moodle е структуриран около идеята за курсовете като основна единица при електронното обучение. Когато един ученик влезе с
потребителския си профил в средата, първото нещо, което вижда е списък на курсовете, в които е записан.
Тестовете в Moodle се създават от учителите. Moodle позволява създаването на база данни от въпроси, които да се използват многократно в различни тестове. Те могат да се съхраняват в отделни категории и тези категории да бъдат публикувани, за да са достъпни за всеки курс на сайта. Тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценени повторно, ако въпросите бъдат променени. Въпросите в тестовете могат да бъдат от различен тип. Системата позволява формулирането на следните видове въпроси:
въпроси с няколко варианта за отговор, с един или повече верни отговори, от които ученикът трябва да избере
 въпроси, изискващи кратък отговор –дума или фраза
 въпроси за избор между вярно и грешно
 въпроси за откриване на двойки верни отговори
 въпроси с произволно разбъркани отговори
 въпроси, изискващи отговори с цифри
 въпроси, чиито отговори се съдържат в параграфи с текст
В тази връзка съм разработила платформа за обучение на учители /и друга за обучение на ученици/, която може да видите чрез следния линк:
http://www.gre-obuchenie.com/obuchenie/moodle/
Резултатите от обучението и резултатите от положения тест са следните:


“За” и “против” използването на електронни уроци в обучението
При разработката на електронни уроци, участниците имат свободата да покажат свои лични виждания, да реализират собствена идея, а това води до желание за участие и вътрешна мотивация. Каква по-голяма удовлетвореност от факта, че си създател на нещо ново и уникално, което е интересно и полезно за много хора.
Освен това, в електронните уроци се дава възможност да се моделират процеси и явления, които не могат да се наблюдават по друг начин. Учебният материал може да бъде поднесен достатъчно атрактивно, което да задържи вниманието на обучаващия. Електронните уроци могат да заменят скъпо струваща техника и материали, необходими за лабораторни упражнения по темата. Чрез учебен материал, поднесен в електронен вид могат да се развият положителни качества у ученика, а именно бързина на реакциите, добра степен на концентрация. Електронното обучение дава възможност за индивидуализация на обучението, както и възможност за самопроверка и самооценка чрез тестове.
Разбира се, наред с положителните страни, електронното обучение има и своите отрицателни.
Не винаги ученикът сам може да постигне желаната организираност и систематизираност при обучението си. Намалена е връзката учител – ученик. Не трябва да се пренебрегва и факта, че мониторът изморява очите повече, отколкото четенето от хартиен носител. Не всички училища и не всеки ученик имат равни възможности за използване на компютърна техника и Интернет.
Отчитайки положителните и отрицателните страни, мисля, че съчетавайки добрата методика на преподаване с атрактивните възможности за компютърно моделиране и визуализиране могат да се създадат условия за по-качествено обучение. Неотменната роля на учителя, като главен двигател в процеса на обучение, ще се запази. Учебното съдържание, поднесено в електронен вид, освен че дава добри възможности за онагледяване и възприемане, може да постави и редица предизвикателства пред учениците, подсилващи интереса им към науките.
Заключение
Дългогодишна практика в ПГРЕ “Г.С.Раковски”-гр. Бургас е да се използват достиженията на техниката за образователни цели. На базата на сегашния ни опит в близко бъдеще бихме могли да изградим система, включваща уроци, категоризирани според: възрастова група (клас), предмет, раздел, тематична насоченост. Може да се създадат цялостни разработки на учебния материал по много учебни дисциплини, изучавани в училище. За да бъдат използваеми в най-добра степен, е удобно да бъде създадена и система за тестване, включваща база от тестове за проверка на знанията.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Първи стъпки с Мудъл

За всички участници, които за първи път ще работят с платформата Мудъл.

първи стъпки с Мудъл
Posted in Uncategorized | Leave a comment