От 26 февруари до 2 март 2018 г. се проведе третата мобилност по проекта PEAK (Насърчаване на европейската идентичност и развитие на ключови компетентности). Благодарение на проект PEAK, финансиран от Европейския съюз в рамките на Еразъм плюс проекти – KA2, около 40 преподаватели и учители от различни европейски страни се […]

Мобилност в Leeds Beckett University  С колоквиум на тема „Моят Еразъм+“ три бургаски училища представиха съвместно своите постижения в реализирането на проекти по Европейската програма.  Профилирана гимназия за романски езици “Г. С. Раковски”,  Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров” и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ обединиха усилията си за издигане значимостта […]

МОЯТ ЕРАЗЪМ +


This is the presentation of PEAK project on “May Erasmus+ day”.

My Erasmus+ day


Динамиката в развитието на компютърните технологии и добрите възможности, които те предлагат, са предпоставка за широкото им използване и прилагането им в различни сфери на живота. Обучението не трябва да изостава в това отношение. Необходимо е то да следва новостите, за да може да подготвя кадри, готови да се справят […]

Електронните уроци – основна част на електронното обучение